Regulamin serwisu cozwiedzic.info

I. Postanowienia ogólne.

Właściciel serwisu cozwiedzic.info zwany jest w dalszej części niniejszego regulaminu Administratorem.

Niniejszy regulamin zwany jest w dalszej części Regulaminem.

Pozostałe definicje stosowane w Regulaminie:
użytkownik - osoba korzystająca z serwisu cozwiedzic.info, niezależnie od faktu umieszczenia w tym serwisie jakichkolwiek informacji. Użytkownikiem serwisu może być wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba małoletnia i/lub nie posiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych może być również użytkownikiem pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.
serwis cozwiedzic.info (lub serwis) - zbiór stron www w domenie o nazwie cozwiedzic.info, składających się na serwis cozwiedzic.info, umieszczony na stronie głównej http://cozwiedzic.info, umożliwiający w szczególności umieszczanie w tym serwisie zdjęć i komentarzy.
zdjęcie - zamieszczona przez użytkownika fotografia i opis tworzący infota.
komentarz - zamieszczona przez użytkownika opinia do danego zdjęcia za treść której Administrator w żaden sposób nie odpowiada.

II. Zasady korzystania z serwisu cozwiedzic.info

Regulamin określa ogólne zasady korzystania z serwisu cozwiedzic.info umożliwiającego użytkownikom nieodpłatne umieszczanie zdjęć i komentarzy. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego polskiego prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

Dla prawidłowego korzystania z serwisu cozwiedzic.info niezbędne jest: posiadanie odpowiednich urządzeń umożliwiających dostęp do Internetu oraz posiadanie odpowiedniego oprogramowania niezbędnego dla przeglądania zasobów Internetu.

Każdy użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.

Wszelkie prawa do serwisu cozwiedzic.info, w tym w szczególności prawa autorskie (z wyłączeniem materiałów umieszczanych przez użytkowników, do których prawa Administratora przysługują jedynie w zakresie określonym przepisami prawa) przysługują Administratorowi.

Warunkiem korzystania z serwisu cozwiedzic.info jest wyrażenie przez użytkownika zgody na postanowienia Regulaminu. Korzystanie przez użytkownika z serwisu cozwiedzic.info oznacza, iż uważnie zapoznał się on z treścią Regulaminu, akceptuje Regulamin i wyraża zgodę na jego postanowienia. Korzystanie przez użytkownika z serwisu cozwiedzic.info polegające na umieszczaniu w serwisie zdjęć i komentarzy oznacza, iż użytkownik zaświadcza, iż przysługują mu prawa do umieszczenia takich plików lub innych treści w serwisie cozwiedzic.info oraz jest władny udzielić Administratorowi określonych w Regulaminie zgód. Konsekwencje takich działań, w szczególności brak stosownych praw lub uprawnień, obciążają wyłącznie użytkownika dopuszczającego się niezgodnych z prawem działań.

Za skutki działań użytkownika polegających na umieszczaniu zdjęć lub komentarzy w serwisie cozwiedzic.info odpowiedzialność ponosi wyłącznie ten użytkownik. W przypadku gdyby jakikolwiek podmiot wystąpił z roszczeniami wobec Administratora z tytułu umieszczenia przez danego użytkownika określonych zdjęć lub komentarzy w serwisie cozwiedzic.info lub z tytułu udzielenia Administratorowi zgodnie z Regulaminem, przez użytkownika praw w granicach tych praw, użytkownik będzie zobowiązany bezwarunkowo, nieodwołalnie i na pierwsze żądanie Administratora lub takiego podmiotu zadośćuczynić jego uzasadnionym roszczeniom. W przypadku gdyby Administrator już zadośćuczyniło takim roszczeniom, użytkownik będzie zobowiązany do zapłaty Administratorowi wszelkich poniesionych z tego tytułu przez Administratora kosztów, w tym kosztów pomocy prawnej.

Użytkownik korzystając w serwisu cozwiedzic.info poprzez umieszczanie konkretnych zdjęć lub komentarzy zapewnia, iż służą mu w tym względzie wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa majątkowe autorskie, oraz nie narusza swym działaniem praw osób trzecich, oraz jest w świetle prawa władny do takich działań (zapewnienie legalności działań użytkownika), jak również jest władny do udzielenia Administratorowi określonych w Regulaminie zgód.

Z tytułu korzystania z serwisu cozwiedzic.info Administrator nie pobiera od użytkownika wynagrodzenia. Z tytułu korzystania z serwisu cozwiedzic.info użytkownikowi nie należy się jakiekolwiek wynagrodzenie, w tym także za udzielone zgodnie z Regulaminem zgody.

Komentarze do zdjeć i zdjęcia zamieszczane przez użytkownika staja się dostępne niezwłocznie, ale Administrator zastrzega sobie prawo do modyfikacji tych treści.

Użytkownik rejestrujący się, wyraża zgodę na przetwarzanie podanego adresu e-mail w celach marketingowych i informacyjnych, w tym w szczególności wyraża zgodę na otrzymywanie komunikatów lub informacji Administratora lub innych podmiotów (za wiedzą i wyraźnym przyzwoleniem Administratora) oraz informacji dotyczących produktów lub usług Administratora jak i innych podmiotów (za wiedzą i wyraźnym przyzwoleniem Administratora).

Każdy użytkownik serwisu cozwiedzic.info jest zobowiązany do korzystania z serwisu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym w Polsce prawem, zasadami współżycia społecznego, normami społeczno-obyczajowymi i zasadami "netykiety." Zakazane jest (i jest rozumiane za naruszenie postanowień niniejszego punktu Regulaminu):
a. podszywanie się pod inne osoby,
b. naruszanie w jakikolwiek sposób praw osób trzecich w szczególności, własności intelektualnej osób trzecich, w tym praw autorskich osób trzecich oraz dóbr osobistych osób trzecich, w tym także prawa do wizerunku, dobrego imienia, czci,
c. inne zachowanie użytkownika w sposób oczywisty sprzeczne z obowiązującym porządkiem prawnym, zasadami współżycia społecznego, normami społeczno-obyczajowymi lub zasadami "netykiety", w tym zachowania polegające na istotnym, ponad przeciętną miarę, obciążaniu serwerów lub łączy Administratora, dokonywaniu włamań lub prób włamań do systemów informatycznych Administrator itp.

Administrator oświadcza, iż dokłada wszelkich starań, by serwis cozwiedzic.info dostępny był nieprzerwanie oraz by świadczone w jego ramach usługi były na najwyższym możliwym poziomie, przy czym, mając na uwadze nieodpłatny charakter serwisu cozwiedzic.info, Administrator nie wyklucza czasowego zawieszenia dostępności serwisu cozwiedzic.info w przypadku konieczności przeprowadzenia napraw lub konserwacji systemów obsługujących ten serwis oraz w związku z koniecznością ich modernizacji lub rozbudowy.

Administrator nie świadczy oraz nie zapewnia przechowywania i archiwizowania danych (treści zamieszczanych przez użytkowników serwisu) poprzez ich umieszczanie na serwerach Administratora. Dane mogą być usunięte przez Administrator w każdej chwili, bez jakichkolwiek roszczeń użytkowników w stosunku do Administratora z tego tytułu, na zasadach określonych w Regulaminie.

Administrator nie odpowiada również, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie:
a. za niewłaściwy sposób korzystania przez użytkowników z serwisu cozwiedzic.info i szkody wynikłe z tego tytułu,
b. za treści umieszczane przez użytkowników w serwisie cozwiedzic.info, i szkody wynikłe z tego tytułu,
c. z tytułu naruszenia przez użytkowników praw osób trzecich poprzez korzystanie z serwisu cozwiedzic.info, w tym w szczególności poprzez naruszenie praw osobistych lub praw autorskich osób trzecich,
d. za utratę jakichkolwiek danych umieszczonych przez użytkowników w serwisie cozwiedzic.info.

III. Postanowienia końcowe.

Uwagi i zastrzeżenia dotyczące serwisu należy zgłaszać na adres: kontakt@cozwiedzic.info.

Użytkownik umieszczając jakiekolwiek treści (w szczególności zdjęcia, komentarze, opinie, pliki) w serwisie, wyraża jednocześnie zgodę na nieodpłatne wykorzystanie (publikowanie) tych treści w innych serwisach i innych mediach, w tym także w celach reklamowych.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 27 sierpnia 2010 roku. Regulamin jest dostępny na stronie http://cozwiedzic.info/regulamin.

Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.